ths bs tran van be bay bac si chuyen khoa chan thuong chinh hinh

THS.BS TRẦN VĂN BÉ BẢY

Bác Sĩ Chuyên Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

1. Chuyên Khoa

Chấn Thương Chỉnh Hình

2. Thông Tin Bác Sĩ

Bác sĩ Trần Văn Bé Bảy có trên 32 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc tại các trường cũng như bệnh viện lớn trong nước như trường Đại học Y dược, bệnh viện Chợ Rẫy.

3. Quá Trình Công Tác

  • 1984 – 1985: Cán bộ giảng, bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y dược, TP. HCM
  • 1995 – 1999: Giáo vụ sau Đại học bộ môn, bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y dược, TP. HCM
  • 1999 – 2004: Phó chủ nhiệm bộ môn, bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y dược, TP. HCM
  • 2004 – 2007: Quyền trưởng bộ môn, bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y dược, TP. HCM
  • 2007 – 2013: Trưởng bộ môn, bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y dược, TP. HCM
  • 2007 – 2011: Phó trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM
  • 2011 – 2013: Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1980: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Dược, TP.HCM
  • 1986: Chuyên khoa cấp 1, Đại học Y Dược, TP.HCM
  • 1998: Thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược, TP.HCM